උබුන්ටු වලින් ලිපිගොනු බෙදාගනිමු | File Sharing in Ubuntu

Home Network Illustration
Home Network

මම කියන්න යන්නේ උබුන්ටු පාවිච්චි කරන, නිවසේ පරිගණක ජාලයට සම්බන්ධ කරනලද පරිගණක 2ක් අතර ලිපිගොනු බෙදාගන්න විදියක් ගැන.

උබුන්ටු (ලිනක්ස්) ස්ථාපිත පරිගණක ජාලයක් තුල දත්ත හුවමාරු කරන ප්‍රධාන ක්‍රම 2 ක් තියනවා. ලිනක්ස් ජාල සඳහාම වෙන්වුනු NFS සහ ලිනක්ස්/ වින්ඩෝස්/ මැක් ජාල සඳහා භාවිතා කළ හැකි SAMBA. මම කථාකරන්න යන්නේ NFS ගැනයි. සම්බා පාවිච්චිනොකර NFS යොදාගැනීමට හේතුවක් තමා එය වඩාත් වේගවත් වීම.

Home Network Layoutඔබගේ නිවසේ පරිගණක ජාලය ඉහත පරිදි යැයි සිතමු. නිවසේ ඇති පරිගණක 2 (හෝ වැඩි ප්‍රමාණයක්) ඉහත පරිදි රවුටරයට සම්බන්ධ කර තිබෙනවා. රවුටරය රැහැන් රහිත එකක්නම්, ඔබගේ පරිගණක රවුටරයට රැහැන් රහිතවද සම්බන්ධ කර තිබෙන්නට පුළුවන්.

අපි සිතමු ඔබට අවශ්‍ය ප්‍රධාන පරිගණකයේ ඇති ලිපිගොනු අමතර පරිගණකයෙන් පරිශීලනය කිරීමට කියා. එවිට ප්‍රධාන පරිගණකය Server ලෙසත්, අමතර පරිගණකය Client ලෙසත් සාමාන්‍යයෙන් නම් කරනවා. ඔබට අමතර පරිගණකයේ ඇති ලිපිගොනු ප්‍රධාන පරිගණකයෙන් පරිශීලනය කිරීමට අවශ්‍ය නම්, එවිට Server වන්නේ අමතර පරිගණකය වන අතර Client ප්‍රධාන පරිගණකයයි. අපි එක් Server එකක් පමණක් හා Client කෙනෙක් පමණක්  සහිත අවස්ථාවක් සලකමු.

අමතර පරිගණකයේ (Client)
1. ටර්මිනලයක පහත විධානය ක්‍රියාත්මක කරන්න. එවිට NFS client ලෙස ක්‍රියාත්මක අවශ්‍ය මෘදුකාංග ස්ථාපිත වනු ඇති.

sudo apt-get install nfs-common portmap

2. ටර්මිනලයේ පහත විධානය ක්‍රියාත්මක කිරීමෙන් එහි IP ලිපිනය සොයාගත හැකියි. එය සාමාන්‍යයෙන් පහත පරිදියි.

inet addr:192.168.1.64

එය සටහන් කරගන්න. ( inet addr: යන්නෙහි එක් අවස්ථාවකට වඩා ඇත්නම් 127හි න් ආරම්භ නොවන ඒවා සටහන් කරගන්න. ඔබේ පරිගණකයේ LAN වලට අමතරව රැහැන් රහිත LAN (Wireless Lan) පහසුකමද ඇත්නම් IP ලිපින දෙකක් තිබිය යුතුයි.)

ifconfig

3. ටර්මිනලයේ පහත විධානය ක්‍රියාත්මක කිරීමෙන් එහි සොයාගත හැකියි. එය සටහන් කරගන්න.

sudo /bin/hostname

අමතර පරිගණකයේ hostname = nadee-dv6000
IP ලිපිනය = 192.168.1.66 සහ  192.168.1.67 (මගේ පරිගණකයේ WLAN එකක්ද ඇත)

ප්‍රධාන පරිගණකයේ (Server)
4. ඉහත 2 හා 3 පියවර ක්‍රියාත්මක කරන්න.

ප්‍රධාන පරිගණකයේ hostname = nadee-sl500
IP ලිපිනය (IP address) = 192.168.1.64 සහ  192.168.1.65 (මගේ පරිගණකයේ WLAN එකක්ද ඇත)

5. ටර්මිනලයක පහත විධානය ක්‍රියාත්මක කරන්න. එවිට NFS server, NFS common  සහ portmap මෘදුකාංග ස්ථාපිත වනු ඇති.

sudo apt-get install nfs-kernel-server nfs-common portmap

6. portmap හැඩගැසීමට (configure) පහත විධානය ක්‍රියාත්මක කරන්න. (මෙම පියවර අත්‍යාවශ්‍ය නොවේ)

sudo dpkg-reconfigure portmap

loopback නොවීම සඳහා NO ලෙස තෝරන්න.  ඉන්පසු පහත විධානයෙන් portmap නැවත ක්‍රියාත්මක (restart) කරන්න.

sudo /etc/init.d/portmap restart

7. පහත විධානය ක්‍රියාත්මක කරන්න.

sudo gedit /etc/hosts

/etc/hosts වලට පහත සඳහන් පරිදි අමතර පේලියක් එක් කරන්න.

nadee-dv6000 192.168.1.66

මෙහි nadee-dv6000 වෙනුවට (3 වන පියවරේදී සොයාගත්) ඔබගේ client hostname සහ (2 වන පියවරේදී සොයාගත්) එහි IP ලිපිනය දැමිය යුතුයි. (IP ලිපින කීපයක් ඇත්නම් 192.168.1.66/67 හෝ 192.168.1.6* හෝ 192.168.1.66/24 ලෙස වෙනස් කරන්න. 192.168.1.6* මඟින් 192.168.60 සිට 192.168.1.69 සහ 192.166.1.66/24 මඟින් 192.168.1.66 සිට 192.168.1.255 දක්වා IP ලිපින අදහස් වේ ).

ලිපිගොනුව(file) සුරක්ෂිත(save) කර පිටවෙන්න.

8. ඔබගේ පරිගණක අතර සම්බන්ධය නිවැරදිදැයි බැලීමට පහත විධානය ක්‍රියාත්මක කරන්න.

ping -c 1 nadee-dv6000

(නැවතත් ඔබගේ දත්ත යොදාගන්න.) unknown host, 1 packets transmitted, 0 received, +1 errors වැනි ප්‍රතිචාරයක් ලදහොත් නැවතත් ඉහත පියවර නිවැරදිදැයි සහ පරිගණක සියල්ල නිවැරදිව ජාලගතකර ඇත්දැයි පරීක්ෂා කරන්න. 1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss වැනි ප්‍රතිචාරයක් ලදහොත් මේ වනතෙක් කළ දේ නිවැරදිය.

9. ඔබට client සමඟ බෙදාගැනීමට අවශ්‍ය ලිපිගොනු සඳහා ඩිරෙක්ටරියක් server එකේ තනා ගනිමු.

sudo mkdir /share

10. Server එකට සම්බන්ධ වීමට අවසර ඇති පරිගණකවල ලිපින ලැයිස්තුව පහත පරිදි ලබා දෙමු.

sudo gedit /etc/hosts.allow

hosts.allow වලට පහත පරිදි පේලියක් එකතු කරන්න.

ALL: nadee-dv6000

nadee-dv6000 වෙනුවට  (3 වන පියවරේදී සොයාගත්) client hostname දැමිය යුතුයි. client hostname වෙනුවට (2 වන පියවරේදී සොයාගත්) client IP ලිපිනය දැමිය හැකියි. (IP ලිපින කීපයක් ඇත්නම් 192.168.1.66/67 හෝ 192.168.1.6*) හෝ 192.168.1.66/24 ලෙස වෙනස් කරන්න.)

ලිපිගොනුව(file) සුරක්ෂිත(save) කර පිටවෙන්න.

11.  පහත විධානය ක්‍රියාත්මක කරන්න.

sudo gedit /etc/exports

/etc/exports වලට පහත පරිදි පේලියක් එකතු කරන්න.

/home/share nadee-dv6000

nadee-dv6000 වෙනුවට  (3 වන පියවරේදී සොයාගත්) client hostname දැමිය යුතුයි. client hostname වෙනුවට (2 වන පියවරේදී සොයාගත්) client IP ලිපිනය දැමිය හැකියි. (IP ලිපින කීපයක් ඇත්නම් 192.168.1.6* හෝ 192.168.1.66/24 ලෙස වෙනස් කරන්න. 192.168.1.66/67 ක්‍රියාත්මක නොවේ.)

ලිපිගොනුව(file) සුරක්ෂිත(save) කර පිටවෙන්න.

ඉහත විධානයට විවිධ විශේෂණ (attributes) ලබාදිය හැකියි. (උදා- rw, ro, async). වැඩිදුර කියවන්න.

12. දැන් NFS server එක නැවත ක්‍රියාත්මක (restart) කරමු.

sudo /etc/init.d/nfs-kernel-server restart

නැවතත් අමතර පරිගණකයේ (Client)

13. පහත විධානය ක්‍රියාත්මක කරන්න.

sudo gedit /etc/hosts

/etc/hosts වලට පහත සඳහන් පරිදි අමතර පේලියක් එක් කරන්න.

192.168.1.64 nadee-sl500

මෙහි nadee-sl500 වෙනුවට (4 වන පියවරේදී සොයාගත්) ඔබගේ server hostname සහ එහි IP ලිපිනය දැමිය යුතුයි. (IP ලිපින කීපයක් ඇත්නම් 192.168.1.64/65 හෝ 192.168.1.6* හෝ 192.168.1.64/24 ලෙස වෙනස් කරන්න.)

ලිපිගොනුව(file) සුරක්ෂිත(save) කර පිටවෙන්න.

14. නැවතත් පරිගණක අතර සම්බන්ධය නිවැරදිදැයි බැලීමට පහත විධානය ක්‍රියාත්මක කරන්න.

ping -c 1 nadee-sl500

(නැවතත් ඔබගේ දත්ත යොදාගන්න.)
15.Server එකෙන් බෙදාගන්නා ලිපිගොනු එකේ සිට පරිශීලනයට ඩිරෙක්ටරියක් තනාගත යුතුයි. (මෙම ඩිරෙක්ටරියේ දත්ත සටහන් නොවේ.)

sudo mkdir /server-shared

16. අවසන් පියවර Server ලෙස එකේ බෙදාගන්නා (shared directory) ඩිරෙක්ටරිය client එකට සම්බන්ධ කරමු.

sudo mount nadee-sl500:/home/share /home/server-shared nfs

මෙහි වෙනුවට nadee-sl500 ඔබගේ server hostname යොදාගන්න. “/home/share” යනු server එකේ බෙදාගන්නා (file sharing) ඩිරෙක්ටරියයි. “/home/server-shared” යනු client හි තැනූ පරිශීලක ඩිරෙක්ටරියයි (mount point).

දැන් ඔබ client හි තැනූ “server-shared” ඩිරෙක්ටරිය විවෘත කළහොත්, server හි “share” ඩිරෙක්ටරියේ ඇති ලිපිගොනු පෙන්වනු ඇති.

Client පරිගණකය පණගන්වද්දී ස්වයංක්‍රීයව Server එක හා සම්බන්ධ කිරීමට කැමතිනම්

17. Client පරිගණකයේ ටර්මිනලයයක

sudo gedit /etc/fstab

ක්‍රියාත්මක කරන්න. /etc/fstab වලට පහත පේලිය ඇතුලත් කරන්න.

nadee-sl500:/home/share /home/server-shared nfs

ලිපිගොනුව(file) සුරක්ෂිත(save) කර පිටවෙන්න.
දැන් Sever පරිගණකය ක්‍රියාත්මක වෙද්දී Client පරිගණකය පණගැන්නුවොත්, එය ස්වයංක්‍රීයව server හා සම්බන්ධවනු ඇති.

sudo mount -a

විධානයෙන් අවශ්‍ය වූ විටෙක server එක හා සම්බන්ධ විය හැකියි.

ඔබ Server පරිගණකයේ ufw වැනි software firewall එකත් ක්‍රියාත්මක කරනවානම්

sudo ufw allow from 192.168.1.66

මඟින් client පරිගණකයට ඇතුල්වීමේ අවසරය දෙන්න අමතක කරන්න එපා.

Advertisements

One thought on “උබුන්ටු වලින් ලිපිගොනු බෙදාගනිමු | File Sharing in Ubuntu”

  1. ස්තූතියි තාම netoworking ඉගන ගෙන නැති නිසා තේරුනේ නෑ. මම කරලා තියන ලොකුම දේ තමයි machine එකයි(Ubuntu) Virtual machine එකයි අතර samba පාවිච්චි කරලා file share කරන එක. ඒක නම් ලේසියි. ඉස්සරහට කැම්පස් එකේ උගන්නන්න කලින් networking තනියම ඉගන ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා.
    ඉල්ලීමක් තියනවා. දන්නවද ලිනක්ස් වල wireless adhoc එකකින් internet share කරන හැටි. දන්නවනම් ලියන්න.

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න / වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න / වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න / වෙනස් කරන්න )

Google+ photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Google+ ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න / වෙනස් කරන්න )